امیتیست اپ جواهر

نام این جواهر یاقوت ارغوانی دهلی خوانده می شود در حقیقت این جواهر از سنگ زیبای آمیتیست بنفش ساخته شده است.در مورد این جواهر خاص داستان های بسیاری گفته شده است این جواهر از یکی از معابد معروف هند توسط یک سوارکار حرفه ایی بنگالی به نام سرهنگ دبیلو فریس دزدیه شده و به کشور […]